Santa Fe Motel & Inn – Santa Fe NM

Santa Fe, 1882. The railroad era.

Santa Fe, 1882. The railroad era.